IJSCLUB WESTMAAS
Voorpagina Nieuws Nieuwsbrief Geschiedenis Bestuur Foto's Contact

NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 IJSCLUB WESTMAAS


Uitnodiging voor de ledenvergadering

IJsseizoen 2022/2023


Hierbij nodigt het bestuur van IJsclub Westmaas u uit tot het bijwonen van     de jaarvergadering op

Donderdag 24 november 2022, aanvang 20.30 uur

in  “De Munnik“  Roolaan 2, te Westmaas.


AGENDA JAARVERGADERING

 1.   Opening.
 1.   Mededeling en ingekomen stukken
 1.   Notulen ledenvergadering van 31 maart 2022 *) zie bijlage
 2.   Jaarverslag secretaris 2022
 3.   Jaarverslag penningmeester 2022, deze kan men ter inzage opvragen bij   de penningmeester Jaap v.d. Heiden
 4.   Verslag kascommissie
 5.   Verkiezing kascommissie
 6.  Verkiezing bestuursleden

   9.    Wat verder ter tafel komt

  10   Rondvraag/sluiting


Dit jaar zijn aftredend Jaap v.d. Bom en Nico de Veij, beide heren zijn herkiesbaar.


Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot 15 minuten voor de vergadering  aanmelden bij de voorzitter Tom de Vette.

Voor het komende jaar heeft het bestuur de contributie vastgesteld op 3 euro   Dit bedrag zal begin december van uw rekening worden afgeschreven (automatische incasso)

De leden die geen machtiging hebben verstrekt krijgen begin december een verzoek dit bedrag over te maken.


Dankzij velen die op de IJsclub Westmaas hebben gestemd bedroeg de opbrengst van de  RABO-clubactie dit jaar 245,37 euro.


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de IJsclub Westmaas Jaap van der Bom, secretaris  NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2023 IJSCLUB WESTMAAS


Uitnodiging voor de ledenvergadering

IJsseizoen 2023/2024


Hierbij nodigt het bestuur van IJsclub Westmaas u uit tot het bijwonen van     de jaarvergadering op dinsdag 28 november 2023, aanvang 20.30 uur

in  “De Munnik“  Roolaan 2, te Westmaas.


AGENDA JAARVERGADERING

 1.   Opening.
 1.   Mededeling en ingekomen stukken
 1.   Notulen ledenvergadering van 24 november 2022
 2.   Jaarverslag secretaris 2023  
 3.   Financieel overzicht penningmeester 2023, deze kan men ter inzage opvragen bij de penningmeester Jaap v. d. Heiden
 4.   Vaststellen van de contributie
 5.   Verslag kascommissie
 6.   Verkiezing kascommissie
 7.   Verkiezing bestuursleden
 8.   Wat verder ter tafel komt
 9.   Rondvraag sluiting


Ad 6.   Het bestuur stelt de vergadering voor de contributie voor 23/24 vast te stellen op 6 (zes) Euro.                                                                                                                            Het bedrag zal begin december van uw rekening worden afgeschreven (automatische incasso).

De leden die geen machtiging hebben verstrekt krijgen begin december een verzoek dit bedrag over te maken.


Ad 9.   Dit jaar is aftredend en herkiesbaar de heer Hans Vink.                           

Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot 15 minuten voor de vergadering aanmelden bij de voorzitter Tom de Vette.


RABO-clubactie: Het bestuur is dankbaar -in het bijzonder de penningmeester-voor de vele stemmen die bij deze actie op onze ijsclub zijn uitgebracht. Met uw stemmen is de clubkas weer extra aangevuld.                                                                                            


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de IJsclub Westmaas

Jaap van der Bom, secretaris.