IJSCLUB WESTMAAS
Voorpagina Nieuws Nieuwsbrief Geschiedenis Bestuur Foto's Contact

NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF IJSCLUB WESTMAAS 29 NOVEMBER 2021

Door de vrijdag j.l. afgekondigde nieuwe extra maatregelen ziet het bestuur van  “IJSCLUB WESTMAAS” zich genoodzaakt om de jaarvergadering van donderdag 2 december af te blazen.

Het bestuur is voornemens om deze nu uit te schrijven in het begin van 2022,  zodra de omstandigheden dit toe laten.

Wij informeren nu vooruitlopend op de vergadering, dat de kascommissie bestaande uit de heren H.Ketelaar en F.de Nooy de boeken over boekjaar 2020/2021 van de penningmeester hebben gecontroleerd en in orde bevonden.  

Blijf allen gezond dan zien wij elkaar op de jaarvergadering in het nieuwe jaar.

Het bestuur IJsclub Westmaas            

NIEUWSBRIEF MAART 2022 IJSCLUB WESTMAAS


Uitnodiging voor de ledenvergadering


Hierbij nodigt het bestuur van de IJsclub Westmaas u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op


Donderdag 31 maart 2022, aanvang 20.30 uur

                                                                           in “De Munnik“ Roolaan 2, te Westmaas.


De agenda komt overeen met die van de uitgestelde vergadering, in verband met Covid, van donderdag 2 december 2021.


AGENDA JAARVERGADERING

 1.  Opening.
 1.  Mededeling en ingekomen stukken
 1.  Notulen ledenvergadering van 26 november 2019
 2.  Jaarverslag secretaris 2019/2021
 3.  Jaarverslag penningmeester 2021
 4.  Verslag kascommissie 2019/2020 (opgenomen in de nieuwsbrief van 20 december 2020)

en verslag voor 2020/2021

 1.  Verkiezing kascommissie
 2.  Verkiezing bestuursleden
 3.  Landijsbaantje

    10   Wat verder ter tafel komt

11   Rondvraag/sluiting


In de nieuwsbrief van november 2020 hebben wij u gemeld dat de bestuursleden      Peter Boer en Hans Vink aftredend waren. De laatste stelt zich herkiesbaar.

Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar Tom de Vette en Jaap v.d. Heiden.

Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot 15 minuten voor de vergadering aanmelden bij de voorzitter Tom de Vette.

 

Landijsbaantje


Zoals u wellicht gezien heeft zijn de werkzaamheden voor de dokterspost in volle gang. Begin januari hebben wij de baan onder water gezet hopend op vorst, die spijtig genoeg uitbleef.                                                                                

Bij het aandienen van de grondwerkzaamheden hebben wij het kuipje versneld laten leeglopen. Wij volgen de voortgang van de “bouw” op de voet, waarbij het dijkje/talud als waterkering onze bijzonder aandacht heeft.


NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 IJSCLUB WESTMAAS


Uitnodiging voor de ledenvergadering

IJsseizoen 2022/2023


Hierbij nodigt het bestuur van IJsclub Westmaas u uit tot het bijwonen van     de jaarvergadering op

Donderdag 24 november 2022, aanvang 20.30 uur

in  “De Munnik“  Roolaan 2, te Westmaas.


AGENDA JAARVERGADERING

 1.   Opening.
 1.   Mededeling en ingekomen stukken
 1.   Notulen ledenvergadering van 31 maart 2022 *) zie bijlage
 2.   Jaarverslag secretaris 2022
 3.   Jaarverslag penningmeester 2022, deze kan men ter inzage opvragen bij   de penningmeester Jaap v.d. Heiden
 4.   Verslag kascommissie
 5.   Verkiezing kascommissie
 6.  Verkiezing bestuursleden

   9.    Wat verder ter tafel komt

  10   Rondvraag/sluiting


Dit jaar zijn aftredend Jaap v.d. Bom en Nico de Veij, beide heren zijn herkiesbaar.


Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot 15 minuten voor de vergadering  aanmelden bij de voorzitter Tom de Vette.

Voor het komende jaar heeft het bestuur de contributie vastgesteld op 3 euro   Dit bedrag zal begin december van uw rekening worden afgeschreven (automatische incasso)

De leden die geen machtiging hebben verstrekt krijgen begin december een verzoek dit bedrag over te maken.


Dankzij velen die op de IJsclub Westmaas hebben gestemd bedroeg de opbrengst van de  RABO-clubactie dit jaar 245,37 euro.


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de IJsclub Westmaas Jaap van der Bom, secretaris