IJSCLUB WESTMAAS
Voorpagina Nieuws Nieuwsbrief Geschiedenis Bestuur Foto's Contact

IJsclub Westmaas


Geschiedenis van Westmaas oudste sportvereniging


Oprichting

Als we geluk hebben kan de jeugd in de winter met enkele dagen vorst al gauw gebruik maken van het ijsbaantje aan de Munnikendijk.

In de afgelopen jaren is het diverse keren voorgekomen dat de Binnenmaas “dicht” lag en er geschaatst kon worden en in de tachtig en negentiger jaren zijn er weer schaatswedstrijden georganiseerd.

In het verleden gebeurde dat veel vaker, met het gevolg dat begin deze

eeuw een ijsclub werd opgericht.

Dat gebeurde in 1908 onder de naam "Westmaassche IJsclub Binnenmaas".


Statuten

In de eerste statuten van de vereniging staat: ” dat zij ten doel heeft, de bevordering van wintervermakelijkheden in het algemeen en van ijssport in het bijzonder”.

De vereniging trachtte dit doel te bereiken door:

Ook staat er in dat de penningmeester niet meer dan f 25,- onder zijn “berusting” mag houden.

En: “dat de eigendommen, die niet uit gelden bestaan, bij ontbinding van de

vereniging te gelde worden gemaakt en dat de opbrengst,benevens het kasgeld gestort moet worden in de kas van de Burgerlijke armen van Westmaas ”.


Naamsverandering

Tot 1985 heeft de vereniging de naam "Westmaassche IJsclub Binnenmaas" gedragen.

Maar omdat de Maasdamse ijsclub ook de naam “Binnenmaas” droeg is besloten de naam te wijzigen in IJsclub Westmaas.

De contributie bedroeg ten tijde van de oprichting f 1,- per jaar.


Door de jaren heen

Vanaf de oprichting was bet een bloeiende vereniging, het vormde toen een

stukje van bet dorpsleven.

De jaarlijkse ledenvergaderingen werden druk bezocht, mede vanwege het sociaal contact en de daaraan gekoppelde verloting, met voor die tijd aantrekkelijke prijzen bijvoorbeeld: een zaklantaarn,vulpotlood, fietspomp, of lepels en

vorken, enz.


In de zeventiger jaren nam de belangstelling voor de schaatssport af.

Maar door de goede prestaties van de nationale schaatsers en schaatssters,

en een paar jaar vorst in de jaren tachtig en negentig zorgde er voor, dat de schaatssport weer in betekenis toenam.

De IJsclub Westmaas was weer in staat ijsactiviteiten te organiseren. Zo kon in die periode weer de toertocht op de Binnenmaas gereden worden en demonstraties

met paarden en arrensleden plaats vinden.


Heden en toekomst

Met de beperkte middelen wordt getracht de ijssport in Westmaas te stimuleren.

Wanneer het even vriest wordt met inspanning van de bestuursleden getracht het landijsbaantje in goede conditie te houden en indien mogelijk voor de schooljeugd wedstrijdjes te organiseren. Het is inmiddels een traditie om bij gebrek aan natuurijs het winterseizoen op een kunstijsbaan af te sluiten met een gratis schaatsdag voor de leden.


GESCHIEDENIS