IJSCLUB WESTMAAS
Voorpagina Nieuws Nieuwsbrief Geschiedenis Bestuur Foto's Contact

NIEUWSBRIEF


                NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020

van de IJsclub Westmaas


Geacht lid, deze nieuwsbrief informeert u hoe het bestuur dit jaar denkt af te sluiten en hoe zij aankijkt naar het gereed maken van het ijsbaantje.

In verband met Covid-19 zal de jaarvergadering tot nader order worden uitgesteld.

Zodra de situatie verantwoord is om deze uit te schrijven, zullen wij u op de gebruikelijke wijze uitnodigen.

In de tussen liggende tijd zal de penningmeester de boeken van het afgelopen jaar afsluiten en de kascommissie uitnodigen om de boekhouding te controleren.

De commissie zal hun bevindingen schriftelijk vastleggen. Dit verslag zal het bestuur in de volgende nieuwsbrief met de leden delen en zal t.z.t. in de uitgestelde jaarvergadering worden ingebracht.

Aftredend zijn de bestuursleden Peter Boer en Hans Vink. De laatste stelt zich herkiesbaar. Hij en de eventuele nieuwe kandidaat-bestuurslid of leden zullen in de komende jaarvergadering herkozen c.q. gekozen worden.

Het landijsbaantje zal pas bij meerdaagse vorst onder water worden gezet.

Met de nieuwe pomp is het mogelijk om in 24 uur de “kuip” met water te vullen.

De baan zal pas geopend worden als het voor de gezondheid verantwoord is.

Wij zullen ons daarbij richten naar de adviezen van RIVM en KNSB.


Er is dit seizoen (voorlopig) geen schema gemaakt voor het schaatsen in groepsverband op de kunstijsbaan in Breda.

Zij, die in Breda willen gaan schaatsen verwijzen wij voor actuele informatie naar de website schaatsbaanbreda@optisport.nl.


RABO Clubsupport: Dankzij uw stemmen maakt de Rabobank € 377,91 over naar onze bankrekening. Onze dank gaat uit naar allen die hun stem hebben uitgebracht op de IJsclub Westmaas.


Gezien de onzekere huidige situatie m.b.t. corona heeft het bestuur de contributie voor het seizoen 2020-2021vastgesteld op 3,00 €.

Dit bedrag wordt rond medio december van uw rekening op basis van de door u verleende machtiging afgeschreven.

Wij hopen dat de normale situatie snel zal terug keren en wij de gebruikelijke ijsactiviteiten weer kunnen organiseren.


Met vriendelijke groet,

Bestuur IJsclub Westmaas

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021


Nu een vorstperiode zich aankondigt, informeert het bestuur van de IJsclub Westmaas u over de reden waarom onze ijsbaan niet open kan gaan.

In het noorden van ons land zijn verschillende natuurijsbanen zich aan het voorbereiden om hun baan te openen. Zij doen dit als de vorstperiode een stevige ijslaag oplevert Dat doen zij met instemming van de veiligheidsregio’s, die wel eisen dat de ijsclubs zich aan het corona-protocol van de KNSB houden.

Dat houdt onder meer in dat schaatsers zich via een e-ticket kunnen inschrijven op een periode van twee uur. Elke twee uur wordt de baan dan “leeg” gemaakt en mag er een nieuwe groep schaatsers het ijs op. Op de baan slechts een maximale groepsgrote van twee personen, geen treintjes en geen ijshockey.

De KNSB raadt de verenigingen aan bij de entree alleen schaatsers met een lidmaatschapskaart toe te laten, zodat op die manier de toeloop wordt beperkt.

Nadat het bestuur contact heeft gehad met de veiligheidsregio en de gemeente is het bestuur tot de volgende conclusie gekomen:

Aangezien wij op ons baantje de toegang niet kunnen reguleren en daarmee geen inhoud kunnen geven aan de corona maatregelen en het daar bijbehorende protocol, is het niet verantwoord om de baan schaatsklaar te maken c.q. te openen.  

U begrijpt dat wij met pijn in ons hart dit besluit, juist nu een vorstperiode in aantocht is, hebben moeten nemen.

Vervelend voor vele schaatsliefhebbers. Mocht u uw toevlucht zoeken op buitenwater (slootjes/vijvers) bedenk dan dat er meerdere dagen vorst nodig is voor een veilige ijsvloer en dat sneeuwval de sterkte van een ijsvloer sterk doet afnemen.

KASCONTROLE                                                                                                                                                                                           

In de nieuwsbrief van november is toegezegd, u in de volgende nieuwsbrief te informeren over de kascontrole.

De heren J. van den Berg en A. Groen hebben op 23 december 2020 de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.

Deze bevinding is door hen schriftelijk vastgelegd.